Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

P
 • Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

  Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

 • Pa gefnogaeth fyddaf yn ei derbyn fel Cynghorydd Sir?

  Pan fydd Cynghorwyr yn cael eu hethol am y tro cyntaf, mae'n cymryd amser i ddeall beth mae'r Cyngor yn ei wneud a'u rôl o fewn y Cyngor.

 • Papurau Pwnc y Cynllun Datblygu Lleol

  18 o Bapurau Pwnc crynodeb yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion a phynciau.

 • Parciau a chefn gwlad

  Ddysgu am ogoniant Sir y Fflint sydd ar garreg eich drws.

 • Parcio - gweld yr holl feysydd parcio

  Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio

 • Parcio dirwyon a gorfodi

  Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi'n ôl i'ch cerbyd

 • Parcio Dirwyon A Gorfodi

  Parcio Dirwyon A Gorfodi Sir y Fflint

 • Partneriaethau Sifil

  Gall cyplau o'r un rhyw sy'n dymuno ffurfioli eu perthynas wneud hynny drwy gofrestru fel partneriaeth sifil.

 • PayForIt

  Flintshire Payment Gateway

 • PDFs Gwaith Ffyrdd

  Gweler y gwaith ffordd presennol ar ffurf PDF y gellir ei lawrlwytho

 • Pecynnau Cymorth Hinsawdd

  Mae'r pecynnau hyn wedi'u creu i gefnogi ysgolion a Chynghorau Tref a Chymuned i fesur a deall eu hallyriadau carbon, i benderfynu ar ddulliau i leihau'r allyriadau hynny ac i ymgysylltu gydag eraill i gefnogi a dylanwadu ar gamau gweithredu.

 • Penderfyniadau cynllunio a'r Pwyllgor

  Gweld penderfyniadau neu gael copïau, sut rydym yn gwneud penderfyniadau, a beth sy'n digwydd wedyn

 • Perfformiad a Risg

  I gael gwybod am ein perfformiad a gweld ein hadroddiadau, gan gynnwys Adroddiad Perfformiad Blynyddol, Cynllun y Cyngor a Hunanasesiad Corfforaethol.

 • Permitted Development Rights

  Find out if you need planning permission and what else you should consider

 • Perthnasoedd

  Darganfod pam mae perthnasoedd teuluol yn bwysig ar gyfer lles, datblygiad a chyfleoedd bywyd, a pha gefnogaeth sydd ar gael pan ydych ei hangen.

 • Planning Register

  Flintshire County Council Planning applications search system

 • Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

  Plant a Phobl Ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 • Plant Fair Holywell

 • Plant yn eu harddegau

  Ystod o gyngor ac arweiniad ymarferol, yn cynnwys fideos a thaflenni gwybodaeth i'w lawrlwytho am fagu plant yn eu harddegau.

 • Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

  Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

 • Pleidleisio drwy ddirprwy

  Os nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod pleidleisio gallwch ofyn i rywun rydych yn ymddiried ynddynt bleidleisio ar eich rhan.

 • Pleidleisio drwy'r post

  Yn hytrach na mynd i'ch gorsaf bleidleisio fe allwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post.

 • Poblogaidd

  Tudalennau poblogaidd

 • Polisi a Datganiad Preifatrwydd Staff

  Er mwyn cydymffurfio â'i ymrwymiadau a'i gyfrifoldebau cytundebol, statudol a rheoli, rhaid i'r Cyngor brosesu data personol yn ymwneud â'i staff.

 • Polisi Anghenion Gofal Iechyd

  Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.

 • Polisi Cwcis

  Manylion ein polisi cwcis

 • Polisi Goleuadau Stryd Drafft

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi goleuadau stryd presennol I ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, ac I greu'r ôl-troed carbon lleiaf bosibl.

 • Polisi Preifatrwydd

  Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.

 • Polisi Tâl

  Mae'r Datganiad Polisi hwn yn esbonio polisi taliadau'r Cyngor yn unol â gofynion adran 38(1) o Ddeddf Lleoliaeth 2011.

 • Polisi Torri Gwair

  Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth torri gwair mewn nifer o leoliadau a phrif gyfleusterau o amgylch y Sir

 • Polisïau a Gweithdrefnau Tai

  Polisïau a Gweithdrefnau Tai

 • Porth Cymhorthydd Personol Cyngor Sir y Fflint

  Mae'r Porth Cymhorthydd Personol hwn yn darparu cofrestru o Gymhorthwyr Cymhorthydd Personol (CP) sydd ar gael i'w cyflogi i rai sy'n cael Taliad Uniongyrchol Sir y Fflint. Nod y gofrestr yw helpu dinasyddion a'u teuluoedd i chwilio am CP ac i ganfod y CP gorau ar eu cyfer nhw. Ond hefyd i helpu CP i ganfod cyflogaeth addas yn y sector hwn sy'n datblygu ac sy'n llawn gwobr.

 • Prawf Adnabod i Bleidleisio

  O 4 Mai 2023, bydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos prawf adnabod â llun er mwyn pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

 • Prawf Rhybuddion Argyfwng Cenedlaethol

  System Rhybuddion Argyfwng newydd yn cael ei phrofi'n genedlaethol ar 23 Ebrill 2023

 • Prentisiaethau yn Sir y Fflint

  Prentisiaethau yn Sir y Fflint

 • Preswyl

  Ydych chi'n byw yn Sir y Fflint? Yn yr adran hon mae gwybodaeth a gwasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor a all fod o ddiddordeb i chi.

 • Priodasau

  Manylion ar priodasau sifil a phartneriaethau sifil

 • Priodasau a Phartneriaethau sifil yn yr Awyr Agored

  Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU ar ddydd Sul, 20 Mehefin, mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi o 1 Gorffennaf bod newidiadau wedi'u cyflwyno er mwyn caniatáu cofrestriadau priodasau a phartneriaethau sifil yn gyfreithlon yn yr awyr agored ar dir eiddo cymeradwy.

 • Problemau talu eich Anfoneb

  Manylion am yr hyn i'w wneud os ydych yn cael trafferth i wneud taliadau

 • Profi Olrhain Diogelu

  Test Trace Protect

 • Progress for Providers

  Egwyddor allweddol deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yw y dylai pobl gael eu cefnogi i wella eu lles

 • Prosiectau Gwaith Chwarae

  Mae prosiectau gwaith chwarae yn fentrau sy'n canolbwyntio ar greu a darparu cyfleoedd chwarae cyfoethog i blant a phobl ifanc. Mae'r prosiectau hyn wedi eu dylunio i hyrwyddo pwysigrwydd sylfaenol chwarae ym mywydau plant a phwysleisio gwerth chwarae hunan-gyfeiriedig dan arweiniad y plentyn.

 • Prosiectau wedi'u Cymeradwyo

  Gwybodaeth am brosiectau'r Gronfa Ffyniant Gyffredin sydd wedi cael eu cymeradwyo a manylion cyswllt perthnasol.

 • Prydau Ysgol

  Yma yn Sir y Fflint, rydym wedi ymrwymo i fwyta'n iach, ac rydym yn gweithio'n galed gydag ysgolion i hyrwyddo iechyd a lles disgyblion.

 • Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) a Grant Hanfodion Ysgol

  Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) a Grant Hanfodion Ysgol

 • Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion

  Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi 2022.

 • Pryderon a Chwynion

  Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a all fod gennych am ein gwasanaethau. Credwn mewn trin pobl yn deg a gyda pharch, a gwrando ar ein cydwybod a gweithredu gydag unplygrwydd.