Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

M
 • Mabwysiadu

  Mae mabwysiadu yn ymrwymiad gydol oes ac mae ein plant angen teuluoedd parhaol, sefydlog a gofalgar.

 • Mae canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn dod ar 28 Mehefin

  Mae canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn dod ar 28 Mehefin

 • Mae Cyflwyniad i Mân Ddyled

  Yn cael eu cyfeirio Mân Ddyledion aml fel anfonebau amrywiol ac efallai yn cael ei gyhoeddi am nifer o resymau, ac mewn perthynas ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

 • Maethu

  Mae maethu gyda'ch Cyngor lleol yn rhoi siawns i chi helpu plant lleol a'u helpu i aros yn eu hardaloedd a'u hysgolion lleol. Bydd cymorth a hyfforddiant ar gael ar garreg eich drws a thîm o weithwyr profiadol gerllaw y gallwch ymddiried ynddyn nhw i fod yno i chi bob cam o'r ffordd. Ymunwch â thros 100 o deuluoedd lleol sydd eisoes yn maethu gyda ni.

 • Maethu

  Gwasanaeth Maethu Sir y Fflint

 • Mân Ddyledwyr

  Yn aml, cyfeirir at Ddyledion Amrywiol fel anfonebau amrywiol ac fe'u rhoddir am wahanol resymau, ac yn ymwneud ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

  Mae anfonebau'n daladwy o fewn 30 diwrnod i dderbyn yr anfoneb a bydd y dyddiad dyledus i'w weld yn glir ar yr anfoneb fel arfer. Mae manylion ynglŷn â sut a ble i dalu wedi eu hargraffu ar gefn pob anfoneb a cheir manylion o dan "Sut alla i dalu?"

 • Manwerthu, Hamdden a rhyddhad ardrethi lletygarwch 2023/24

  Manwerthu, Hamdden a rhyddhad ardrethi lletygarwch

 • Manylion Cyswllt Canolfan Hamdden

  Amseroedd agor, cyfeiriadau a rhifau ffôn.

 • Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

  Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol o ddefnydd i bobl sydd am gynllunio'u teithiau cerdded a beicio a bydd

 • Map rhyngweithiol o waith ffordd a ffyrdd sydd wedi cau

  Map rhyngweithiol o waith ffordd, cau ffyrdd a gwyriadau byw a chynlluniedig. Gosodwch rybuddion e-bost ar gyfer gwaith ffordd sydd i ddod.

 • Marchnadoedd

  Mae marchnadoedd yn elfen hanfodol o ganol trefi - maent yn dod â chwsmeriaid i'r dref ac yn cynnig cyfleoedd busnes gwerthfawr i fasnachwyr ac yn creu egni a hyfywdra.

 • Marwolaethau

  Rhaid cofrestru pob marwolaeth gyda'r Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau yn yr ardal a nodi ble ddigwyddodd y farwolaeth.

 • Masnachu ar y Sul

  Gwybodaeth i siopau mawr a bach am fasnachu ar y Sul

 • Meini Prawf 20mya Llywodraeth Cymru

  Meini Prawf 20mya Llywodraeth Cymru

 • Meini Prawf Eithrio Llywodraeth Cymru

  Meini Prawf Eithrio Llywodraeth Cymru

 • Meithrin Cyfnod Sylfaen

  Canllawiau i rieni a gofalwyr

 • Menter Gymdeithasol

  Digwyddiadau, Geirdaon & Gwybodaeth a chymorth pellach

 • Menter Twyll Cenedlaethol

  Gweld y Fenter Atal Twyll Genedlaethol

 • Mesurau Newydd ar gyfer Rheoli Cŵn

  Yn dilyn cyfnod ymgynghori yn gynharach yn 2017, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno i roi Gorchymyn Gwarchod Mannau.

 • Meysydd parcio

  Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio, sut i roi gwybod am broblem cynnal a chadw

 • Moderneiddio Ysgolion

  Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

 • Moderneiddio Ysgolion

  Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

 • Moderneiddio Ysgolion

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.

 • Monitro

  Monitro

 • MST Therapi Aml-Systemig

  Mae MST yn targedu'r teuluoedd o unigolion 11 i 17 oed sy'n dangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, sydd o bosibl â'r Heddlu a'r Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid yn ymwneud â nhw, digwyddiadau treisgar, camddefnyddio sylweddau, rhedeg i ffwrdd ac yn creu bywyd teulu anodd iawn ac allan o reolaeth yn gyffredinol.

 • Mynediad I'r Anabl

  Mynediad I'r Anabl

 • Mynwentydd Sir y Fflint

  Leoliad, oriau agor a chyfleusterau