Alert Section

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Gwella a Thrwsio

Gwybodaeth am Atgyweirio Tai a sut i roi gwybod am waith atgyweirio.

Datrysiadau Tai

Cyngor ac arweiniad ar wneud cais am dai cymdeithasol, trosglwyddo tai, tai fforddiadwy ac ati.

Digartref / Digartrefedd

Cysylltu â'r Tîm Dewisiadau Tai i gael cyngor ynghylch digartrefedd

Wythnos Diogelwch Nwy

Mae Wythnos Diogelwch Nwy yn ymgyrch ddiogelwch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch nwy yn y DU

Cymorth Tai

Mae Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi gwasanaethau cefnogi yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed

Tai Fforddiadwy

Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cynllun prynu cartrefi rhad, sy'n galluogi'r rheini na allant fforddio prisiau'r farchnad agored i bryn eu tŷ eu hunain.

Tenantiaid Cyngor

Gwybodaeth ar gyfer ein tenantiaid Cyngor a newidiadau ar y gorwel oherwydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru).

Gwybodaeth i Landlordiaid ac Asiantau Rheoli

Gall Cyngor Sir y Fflint helpu landlordiaid preifat ac asiantau rheoli.

Cynllun Bond

Efallai bydd Cynllun Bond Cyngor Sir y Fflint ("Y Cyngor") yn gallu helpu pobl na allant fforddio'r taliad arian wrth geisio rhentu eiddo gan landlord preifat neu drwy asiant.

Harolwg Landlord

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau i'n cymuned felly mae eich barn a phrofiadau yn bwysig iawn i ni

Rhaglen Tai Ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir

Rheoli Cartrefi ac Eiddo Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae North East Wales (NEW) Homes and Property Management, wedi'i leoli yn Sir y Fflint a bydd yn berchen ar, yn prydlesu ac yn rheoli eiddo ar draws y sir.

Grantiau & Benthyciadau Tai

Y cymorth sydd ar gael i berchnogion tai drwsio, gwella ac addasu eu cartrrefi.

Tai Gofal Ychwanegol

Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint

Eiddo ar rent preifat wedi adfeilio

Mae Cyngor Sir y Fflint yn credu fod hawl gan bawb i fyw mewn cartref sydd mewn cyflwr da

Cofrestr Tai - Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin am ein cofrestr tai

Rhent Tai

Gwybodaeth ddefnyddiol am gyfrifon rhent

Tai Cyngor

Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai

Cyngor Cyddwysiad a Llwydni

Cyngor Cyddwysiad a Llwydni