Alert Section

Strategaeth Toiledau Lleol


Ym mis Mehefin 2017, derbyniodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol gan dynnu ynghyd nifer o weithredoedd ymarferol ar gyfer gwella a diogelu iechyd. Mae Rhan 8 y Ddeddf yn cynnwys Darparu Toiledau ac yn cyflwyno cyfrifoldebau newydd i Awdurdodau Lleol ddarparu strategaethau toiledau lleol.

Er mwyn gweithio mewn ffordd strategol wrth ddarparu toiledau ar draws Cymru, mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gorchymyn fod Awdurdodau Lleol yn asesu anghenion a chyfleusterau lleol, a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer eu hardaloedd.

Nid yw’r ddyletswydd i baratoi strategaeth toiledau lleol yn gorfodi cynghorau i ddarparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn uniongyrchol, ac nid yw’n ofynnol iddynt ddarparu cyfleusterau pwrpasol newydd. Serch hynny, mae’n rhaid iddynt gymryd golwg strategol o ran sut y gellir darparu cyfleusterau a chael mynediad atynt, gan ystyried pethau fel lleoliad, hygyrchedd, cyfleusterau, amlder defnydd ac ansawdd safleoedd presennol, yn ogystal â phennu a oes angen mwy neu lai o safleoedd ar gyfer eu poblogaeth leol. Nid oes cyllid ar gyfer darpariaethau ychwanegol ynghlwm i’r ddeddfwriaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ers 2012, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cynnal dau adolygiad ar wahân o ddarpariaeth toiledau ar draws y Sir. Amlygodd yr adolygiadau hyn fod rhai cyfleusterau yn profi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rheolaidd, sy’n gwneud pobl yn llai tebyg o’u defnyddio. O ganlyniad, mabwysiadodd Sir y Fflint ddull mwy galluogol drwy hyrwyddo’r defnydd o doiledau presennol yn Adeiladau’r Cyngor fel llyfrgelloedd a Chanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu, y mae pobl yn teimlo’n fwy hyderus a chyfforddus yn eu defnyddio.

Nod y Strategaeth hon yw datblygu ar y gwaith a wnaed yn flaenorol wrth ad-drefnu darpariaeth ac ansawdd y Toiled Lleol a gynigir gan y Cyngor, ac asesu anghenion cymunedau lleol, yn ogystal â’r cyfleusterau sydd ar gael. Mae’r Strategaeth yn nodi cynllun gweithredu ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, pan fydd angen adolygu’r Strategaeth, a hefyd yn nodi rhai meysydd y bydd angen eu hystyried yn y dyfodol.

Strategaeth Toiledau Lleol